DARUJTE

Vzrostlé stromy v krajině a ve městech jsou klíčovým a v podstatě neobnovitelným prvkem zelené infrastruktury, který významně zvyšuje kvalitu života a pomáhá nám snižovat negativní dopady klimatické krize. Také v Polsku jsou káceny a ničeny v důsledku investičních tlaků, uplatňování nesprávných arboristických postupů a právních norem, které neberou v úvahu ani skutečnou hodnotu staletých stromů, ani účast veřejnosti ve správních procesech.

Náš projektový partner, Fundacja Ekorozwoju z polské Wroclawi , již řadu let poskytuje věcnou, administrativní a právní podporu aktivním občanům, kteří se snaží chránit cenné stromy. Provozuje tzv. intervenční a konzultační místo, kde mohou zájemci požádat o pomoc.

Kolegové se s námi podělili o příklady týkající se cenných stromů – biotopů, které občané nahlásili až v okamžiku, kdy už došlo k nevratnému zničení.

Dub v osadě Zapustek roste na soukromém pozemku. Památným stromem (pomnik przyrody) se stal v roce 1960. V únoru 2023 nás obyvatelé obce Konecka požádali o pomoc. Podle jejich názoru byl starý dub významně poškozen. Obávají se, že strom bude muset být pokácen.

Po analýze fotografií stromu z doby před a po ořezu koruny jsme podali žádost starostovi obce, ve které jsme ho informovali o porušení předpisů na ochranu památných stromů. V tomto případě došlo k ořezu koruny stromu v rozsahu více než 30 % koruny. V souladu s zákonem o ochraně přírody (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) jsme požádali o zahájení řízení o poškození stromu a uložení finanční sankce za protiprávní jednání. Další osud stromu je vzhledem k rozsahu poškození nejistý.

dub pred 2023 archvFundacjaEkorozwoju 002dub po 2023 archvFundacjaEkorozwoju 001

Dub před ořezem                                                   Dub po ořezu

Musíme mít na paměti, že památné stromy jsou ceněny pro svou krajinářskou, ekologickou, kulturní a historickou hodnotu a podléhají přísné ochraně. Jejich neoprávněné ořezávání, odstraňování nebo poškozování je zakázáno. Takové jednání má právní důsledky. Staré stromy je třeba respektovat a chránit, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá existence. http://fer.org.pl/aktywisci-obawiaja-sie-o-los-pomnikowego-drzewa/

Odstranění stromu – zničení biotopu páchníka hnědého

Brouk páchník hnědý je v Evropě přísně chráněn. Ačkoli může být lokálně rozšířen, stále intenzivnější změny v krajině a kácení starých stromů způsobují úbytek jeho stanovišť. O tom se přesvědčujeme i v Poodří, v průběhu realizace projektu LIFE Osmoderma. Negativními dopady pro tento druh jsou snížení početnosti a ztráta stanoviště způsobené člověkem.

Aktivisté z organizace Fundacja ToPole nás upozornili na ekologickou újmu vzniklou zničením biotopu páchníka hnědého, protože byl pokácen strom obývaný zmíněným broukem. Po analýze fotodokumentace jsme podali podnět příslušnému orgánu ochrany přírody v Lublinu a požádali jej o řešení případu, zároveň jsme podali žádost podle zákona o prevenci a nápravě škod na životním prostředí . K události došlo v zámeckém parku v Dęblinu.

Popsaná situace ilustruje význam závazku společnosti k péči a k ochraně přírodního bohatství. Je v zájmu nás všech zachovat co nejvíce vzrostlých stromů. Proto by měl být každý starý strom důkladně prozkoumán ještě před rozhodnutím o jeho pokácení. Každá žádost o kácení vzrostlých stromů – potenciálních biotopů by měla být důkladně analyzována a povolení ke kácení dřevin musí být odůvodněno. Hodnotu stromu nelze redukovat pouze na finanční ohodnocení dřeva. Pokácení zdravého stromu, který nepředstavuje významné riziko pro život ani majetek, je dotčením společenského zájmu. Zásada zachování přírodních hodnot je prioritou a povolení ke kácení stromu je udělením výjimky z této zásady. http://fer.org.pl/usuniete-drzewo-szkoda-w-siedlisku-pachnicy-debowej/


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.